Թթուներ

Անհատական հետազոտական աշխատանք «Թթուներ»

Թթուները  բարդնյութերեն, որոնցմոլեկուլներըկազմվածենմեկկամմիքանիջրածնիատոմներիցևթթվայինմնացորդից: ԹթուներըմեծտարածվածությունունենբնությանմեջՕրինակ՝  կիտրոնումպարունակվումէկիտրոնաթթու, խնձորիմեջ՝խնձորաթթու, թրթնջուկիտերևներում՝թրթնջկաթթու:

Ցանկացած թթվիմոլեկուլիբաղադրությունը, անկախծագումից (օրգանական, կամհանքային), արտահայտվում էհետևյալընդհանուրբանաձևով՝ HnR , որտեղ Rըթթվայինմնացորդնէnը՝ջրածնիատոմներիթիվը

Continue reading