Թթուներ

Անհատական հետազոտական աշխատանք «Թթուներ»

Թթուները  բարդնյութերեն, որոնցմոլեկուլներըկազմվածենմեկկամմիքանիջրածնիատոմներիցևթթվայինմնացորդից: ԹթուներըմեծտարածվածությունունենբնությանմեջՕրինակ՝  կիտրոնումպարունակվումէկիտրոնաթթու, խնձորիմեջ՝խնձորաթթու, թրթնջուկիտերևներում՝թրթնջկաթթու:

Ցանկացած թթվիմոլեկուլիբաղադրությունը, անկախծագումից (օրգանական, կամհանքային), արտահայտվում էհետևյալընդհանուրբանաձևով՝ HnR , որտեղ Rըթթվայինմնացորդնէnը՝ջրածնիատոմներիթիվը

Untitled

Թթուներիդասակարգումը

Untitled1

Թթուներիստացմանեղանակները
Անթթվածինթթուները ստացվումենհամապատասխանգազայինջրածնայինմիացություններըջրումլուծելով, իսկգազային ջրածնայինմիացություններըստացվումեն
 
ա) ջրածնիևհամապատասխանոչմետաղիանմիջականփոխազդեցությունից.
 
 

bandicam 2017-12-12 19-12-18-092.jpg

բ) համապատասխանաղիև մեկայլ` ավելիուժեղթթվիփոխազդեցությունից.

bandicam 2017-12-12 19-12-32-372.jpg

գ) որոշայլփոխազդեցություններից։
 
Օրինակ՝ավելիակտիվոչմետաղներըդուրսենմղումպակասակտիվները
համապատասխանթթուներից.
 
bandicam 2017-12-12 19-12-43-591.jpg
Թթվածնայինթթուէստացվումնաևայդթթվիաղիևայլթթվիփոխազդեցությունից,
եթե.
 
ա) ստացվողթթուն, փոխազդողթթվիհամեմատ` ցնդողէ.
 bandicam 2017-12-12 19-16-42-679.jpg
բորպեսռեակցիայիարգասիք՝ջրումանլուծելիաղկամթթուէառաջանում.bandicam 2017-12-12 19-17-01-479.jpg

Թթուներիքիմիականհատկությունները

 

Թթուների  որոշքիմիականհատկություններին (փոխազդեցությունըմետաղներիումետաղներիօքսիդներիհետ) հանգամանորենանդրադարձելենք «Ջրածին»  և «Թթվածին» թեմաներում։Ուստիայստեղկներկայացնենք թթուներինբնորոշայլհատկությունները:

 
1.Թթուներիփոխազդեցությունըհայտանյութերիհետ.
 

Բոլորթթուներիջրայինլուծույթներըգունավորումենհայտանյութեր՝

լակմուսըկարմիրմեթիլօրանժըմուգվարդագույն, իսկ ֆենոլֆտալեինը թթուներում չիգունավորվում:
 
2. Թթուներիևհիմքերիփոխազդեցությունը
 
Թթուներինառավելբնորոշէհիմքերի (ինչպեսալկալիների, այնպեսէլ` ջրումչլուծվող) հետփոխազդեցությունը` չեզոքացմանռեակցիան, որիհետևանքովառաջանումէաղևջուր.
 bandicam 2017-12-12 19-13-42-575.jpg

                                                                                   

թթուների փոխազդեցությունը  ակտիվմետաղների` Zn և Mg հետ

Տեսայստեղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s