Հարցաշար

 

 1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են խոսքի մասեր
  ա. ածական, մակբայ, ենթակա, բայ
  բ. որոշիչ, դերանուն,  գոյական, վերաբերական
   գ. մակդիր, ածանց, թվական, հոլովում
   դ. դերանուն, կապ, ձայնարկություն, շաղկապ2. Ո՞ր շարքում չկա որևէ խոսքի մաս
  ա. բայ, կապ, վերաբերական
  բ. խնդիր, ստորոգյալ, առում
  գ. մակբայ, ձայնարկություն, շաղկապ
  դ. գոյական, թվական, դերանուն

Continue reading