Մաթեմատիկա 2

 1. Նշված եռյակներից որո՞ւմ են թվերը գրված նվազման կարգով:
 1. 0,75;  2/3 ; 3/5
 2. 3/5 ; 2/3 ; 0,75
 3. 2/3 ; 0,75;  3/5
 4. 2/3 ; 3/5 ; 0,75

Պատասխան՝  1)0,75;  2/3 ; 3/5

2․Քանի՞պարզթիվկա[10; 30] միջակայքում:

 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

Պատասխան՝  1)6

 

3․Նշված թվերից ընտրել այն, որը երկու պարզ թվերի արտադրյալ է:

 1. 102
 2. 106
 3. 135
 4. 1179

Պատասխան՝ 2)106

4․Քանի՞ քառակուսի մետր է մեկ հեկտարը:

 1. 100
 2. 1000
 3. 10000
 4. 100000

Պատասխան՝ 3)10,000

Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում(16^7–11^5):

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Պատասխան`4) 5

6. 36-ը60-ի որ տոկոսնէ։

 1. 200/3
 2. 70
 3. 24
 4. 60

Պատասխան`4)60

7. Գտեք 2-ից փոքր հինգ հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակնորի գումարը։

 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

Պատասխան` 4)9

8․ 60-ը 48 –իցքանի՞ տեկոսով է մեծ։

 1. 20
 2. 25
 3. 10
 4. 40

Պատասխան` 2)25

9-Գտեք 3/2–1/2(3+2/3) արտհայտության արժեքը:

 1. 1/3
 2. – 1/3
 3. 11/3
 4. -1

Պատասխան`2)-1/3

10.Գտեք 4/7∙5:5/3+1արտահայտության արժեքը:

 1. 15/14
 2. 121/21
 3. 1
 4. 19/7

Պատասխան`1)15/14

11.Գտեք|4.2/3-3∙1,6|արտահայտության արժեքը:

 1. 1/15
 2. 2,66
 3. 2/15
 4. -2/15

Պատասխան` 3)2/15

12.Գտեք 1/2+ 1/3:|–1/6|

 1. 5
 2. 59
 3. –32
 4. 2,5

Պատասխան` 1)5

13.Գտեք 3(7/9–2/3)–|-2|արտահայտության արժեքը:

 1. 1/2
 2. 7/3
 3. 9/2
 4. –5/3

Պատասխան` 2)7/3

14)Գտնել (11/60;5/24)միջակայքին պատկանող 5 հայտարարով սովորական կոտորակը:

 1. 1/5
 2. 5/16
 3. 3/5
 4. 2/5

Պատասխան`3)3/5

15. 15 րոպե 46 վայրկյանը մեկ ժամի ո՞ր մասն է:

 1. 473/1800
 2. 773/1800
 3. 946/3000
 4. 61/3600

Պատասխան` 3)946/3000

16. 50 հատ բնական թվերի  գումարը հավասար է 51-ի։Գտեք այդ թվերի արտադրյալը։

 1. 50
 2. 51
 3. 1
 4. 2

Պատասխան` 3)1

17. Գտեքa+6 թիվը 7-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը, եթե a-ն 7-ի բաժանելիս ստացվում է 3 մնացորդ;

 1. 9
 2. 3
 3. 2
 4. 0

Պատասխան`3)2

18.Գտեք (100-17)տարբերությունից 7 անգամ մեծ թիվը:

 1. 99
 2. 106^6/7
 3. 699
 4. 700^1/7

Պատասխան`699

19.Քանի՞զրոյովէվերջանումառաջին16պարզթվերիարտադրյալը:

 1. 1
 2. 0
 3. 501
 4. 10:

Պատասխան`1)1

 

Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:

 1. Գոյություն ունեն 10-ից փոքր 2 այնպիսի բնական թվեր որոնց արտադրյալը հավասար է 120։
 2. Մեկիցի միջև 100 բնական թվերի շարքում կան 6-ի բաժանվող 16 թիվ։
 3. a, b, a+b, a-b  բնական թվերից քոնե մեկը բաժամվում է 3-ի։
 4. Եթե իրաից տարբերենք բնական թվերի արտադրյալը մեծ է 30-ից, ապա նրանց քոնե մեկը մեծ է 7-ից։
 5. գոյություն ունի այնպիսի բնական թիվ,որի դեպքում  n^2-2n բնական թվի քառակուսի է։
 6. 1-ից մինչև 19 բնական թվերի արտադրյալի վերջին չորս թվանշանները զրոեն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s