Բնապահպանական ստուգատես 2018

Անհատական հետազոտական աշխատանք «Թունավոր նյութերը օդում»

Ժամանակակից հասարակության մեջ կտրուկ աճում է արտադրական էկոլոգիայի դերը, իսկ դա կարելի է իրագործել հայտնագործելով ու կատարելագործելով շրջակա միջավայրի պահպանության: Շրջակա միջավայրի պահպանության գործում կարևոր դեր ունի էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությունը: Continue reading

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԻՄԻԱ ԹԵՍՏ

                                                       

 1. Որո՞նք են  բաց  թողած  բառերը  հետևյալ  արտահայտությունում.

 Քիմիական  տարրը __________  նույն  լիցքն  ունեցող _____________  տեսակ  է:

 • ատոմի, մասնիկների 3)  միջուկի,  մոլեկուլների
 • էլեկտրոնների, ատոմների 4)  միջուկի, ատոմների
 1. Ո՞րն է  հետևյալ  արտահայտության  Ճիշտ  շարունակությունը.

Մոլեկուլը  նյութի  փոքրագույն  մասնիկն  է, որը  պահպանում  է  տվյալ  նյութի__________

 • հիմնական ֆիզիկական  հատկությունները
 • որոշ քիմիական  հատկությունները
 • և’ ֆիզիկական, և’ քիմիական  հատկությունները
 • հիմնական քիմիական  հատկությունները

Continue reading

Թթուներ

Անհատական հետազոտական աշխատանք «Թթուներ»

Թթուները  բարդնյութերեն, որոնցմոլեկուլներըկազմվածենմեկկամմիքանիջրածնիատոմներիցևթթվայինմնացորդից: ԹթուներըմեծտարածվածությունունենբնությանմեջՕրինակ՝  կիտրոնումպարունակվումէկիտրոնաթթու, խնձորիմեջ՝խնձորաթթու, թրթնջուկիտերևներում՝թրթնջկաթթու:

Ցանկացած թթվիմոլեկուլիբաղադրությունը, անկախծագումից (օրգանական, կամհանքային), արտահայտվում էհետևյալընդհանուրբանաձևով՝ HnR , որտեղ Rըթթվայինմնացորդնէnը՝ջրածնիատոմներիթիվը

Continue reading

10-րդ դաս. Ամփոփիչ թեստ «Կրկնողություն»

1.Ո՞ր   շարքում   է   գրված  միայն  ֆիզիկական  մարմիններ.

   ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ
   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի
   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին
  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին

 1. Քանի՞ նյութ  է  ներկայացված  հետևյալ  բառակապակցություններում.  ջրի  կաթիլպղնձե   թաս,  ալյումինե  կաթսա,   ռետինե գնդակ,  պղնձե  կուժ,   սառցե դղյակ.

1)  3                                         2)  6                                           3)  4                                        4) 5

 1. Նշվածներիցո՞ր շարքում   են   գրված  միայն   օրգանական   նյութեր.
      1)
   ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ

      2) կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ
      3) շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ
     4) սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ

4.  Ինչպիսի՞ ագրեգատային  վիճակում  կարող  է  գտնվել  սնդիկը.                        1)  միայն պինդ  վիճակ

2)   միայն  գազային վիճակում

3)  միայն  հեղուկ  վիճակում

4)  բոլոր  երեք  վիճակներում

 1. Որքա՞ն է ոսկու   ձուլակտորի   զանգվածը,  որի   ծավալը  2 սմ էիսկ  ոսկու    խտությունը  19,3 գ/սմ3 է.

     1) 38,6գ                                 2) 9,65գ                          3) 3,86գ                            4) 1,93գ

 1. Ո՞ր շարքում են  գրված  միայն  բարդ  նյութերի  բանաձևեր.

    1)   Al, HCl,  Cu, Na2SO4                                              3)  H2O, N2, O3,  Ni, S8

   2)   AgBr, H2, CaCO3, P4                                               4)  NaOH, CO2, NH3, CuSO4

 1. Ո՞րշարքում  են  առկա  միայն  կովալենտային  կապերով  միացություններ.

     1)  NaCl, HCl, Cl2, NaHCO3                                      3)  H2, NH3, H2O, CH4

    2)  KBr, HNO3, CaO, P4                                            4)  N2, Br2, CuSO4, Fe

 1. Հետևյալ նյութերից չորս  սյունակով  առանձնացրեք  օքսիդները, հիմքերը, թթուներն  ու  աղերը, նշեք  յուրաքանչյուրի  անվանումը.  HNO3,  Na2O,  Ca(OH)2, AgNO3,  BaO,  HCl, CO2, Al2O3, NaHCO3, Fe(OH)2, K2SiO3, NaCl, H2SO4, MgO, NaOH, H3PO4, SO3, CaCl2, CuSO4, Al(OH)3.
      Օքսիդ        Հիմք          Թթու              Աղ
       
 1. Ո՞ր շարքում  է գրված  ֆոսֆորթթվածինածխածիներկաթ և ազոտ   քիմիական     տարրերի նշանները.

    1) F, C, P, Si, Na
    2)  O, C, Li, K, Ba
    3)  P, O, C, Fe, N
    4)  K, Na, P, Fe, C

 1. Ո՞ր տարրական  մասնիկներից   է  կազմված  ատոմը.
      1)  միայն էլեկտրոններից
      2)  նեյտրոններից և էլեկտրոններից
      3)  պրոտոններից, էլեկտրոններից և նեյտրոններից
      4)  միայն պրոտոններից
 2. Բնութագրեք հետևյալ Si  տարրի  ատոմը  ըստ  հետևյալ  սխեմայի.

ա)  քիմիական  տարրի  նշանը.. Si 
բ կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =+14
գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)

(14p, 14n)14e
դ)  պարբերության  համարը, լրիվ լրացված էներգիական մակարդակների  թիվը….

ե)  խմբի  համարը, ենթախումբը (գլխավո՞ր  է, թե՞ երկրորդական), արտաքին

էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը

K-2e L-8e M-4e 

զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների

է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական

մակարդակների  և ենթամակարդակների) 

1s2 2s22p63s23p2

ը ո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտված` մետաղակա՞ն, թե՞

ոչ մետաղական…   ոչ մետաղական                                                                                                        

թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ

առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ

ժ Կատարեք  հաշվարկներ` որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը` mo (գ),

տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,

տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները

օքսիդում):

 1. Համապատասխանեցրեք նյութի  հատկությունները  և  անվանումը.   
                 Հատկությունները             Անվանումը
ա) բնորոշ  հոտով   թափանցիկ  հեղուկբջրում լավ  լուծվող պինդ  նյութ

գ) մետաղական  փայլով պինդ գունավոր  նյութ

դ) ջրում  քիչ  լուծվող անհոտ, անհամ  գազ

    1)  կավիճ       2) սախարոզ

   3) քացախաթթու

   4) թթվածին

   5)  քլոր

   6)  յոդ

    

 1. Հաստատեք կամ հերքեք  պնդումների  ճշմարտացիությունը  օքսիդների  վերաբերյալ.
 • Թթվածին պարունակող  երկտարր  միացություններ են, որոնցում  թթվածնի  օքսիդացման  աստիճանը  -2  է: Ճիշտ է
 • Բոլոր օքսիդները  ջրում  լուծելի  են: Սխալ է
 • Բոլոր օքսիդները   փոխազդում  են  թթուների  հետ:
 • Հիմնային օքսիդները, փոխազդելով  թթուների  հետ, առաջացնում  են  աղ  և  ջուր: Ճիշտ է
 • Ըստ CaCO3  → CaO  +  CO ռեակցիայի հավասարման  ստացված  թթվային  օքսիդի  զանգվածը  ելային  աղի  զանգվածի  56 %- ն  է:
 • Na2O, CO2, N2O5, CaO, SO3  օքսիդների  շարքում  գրված  է  երեք  հիմնային  օքսիդ:
  1 2 3 4 5 6
 Ճիշտ  է +      +    
 սխալ  է    +  +      +
 չգիտեմ            
 1. Համապատասխանեցրեք քիմիական  տարրի  նշանը,  դրա  բարձրագույն  օքսիդի  հիդրատի  ընդհանուր  բանաձևը   և  հիդրատում  տարրի  օքսիդացման  աստիճանը.
 Տարրի  քիմիական            նշան                    Օքսիդի  հիդրատի                    ընդհանուր      

         բանաձև

    Տարրի  օքսիդացման        աստիճանը
          ա)  Cu          բ)   Li

          գ)  Al

          դ)  S

         ե)  N

         1)  ROH        2)  R(OH)2

       3)  H2RO4

       4)  H3RO3

       5)  HRO3

     Ա) +3     Բ)  +1

    Գ)  +4

    Դ)  +2

    Ե)  +6

    Զ)  +5

  Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.                                                                                  1)  ա2Ա, բ1Գ, գ4Ա, դ4Գ, ե4Ե                                          3)  ա3Բ, բ1Դ, գ4Ա, դ3Գ, ե5Դ

       2)   ա2Դ, բ1Բ, գ4Ա, դ3Ե, ե5Զ                                        4)  ա2Դ, բ1Բ, գ4Բ, դ5Զ, ե3Գ

 1. Համապատասխանեցրեք թթվի  անվանումը,  դրանում  ֆոսֆորի  օքսիդացման    աստիճանը  և  էլեկտրոնային  բանաձևը.
       Թթվի  անվանումը    Ֆոսֆորի  օքսիդացմանաստիճանը        Ֆոսֆորի  ատոմի    էլեկտրոնային  բանաձևը
  ա)  օրթոֆոսֆորական  բ)  ֆոսֆորային

  գ)  մետաֆոսֆորական

  դ)  երկֆոսֆորական

           1)   0           2)   +1

           3)   +3

           4)   +5

           5)  —1

           6)  -3

        Ա) 1s22s1        Բ) 1s22s22p63s2

        Գ) 1s22s22p1

        Դ) 1s22s2

          Ե) 1s22s22p6

Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.

1)  ա4Բ, բ3Բ, գ4Ե, դ4Դ                                                 3)  ա1Ա, բ6Ա, գ4Ե, դ2Դ                          

2)  ա4Ե, բ2Ա, գ1Ա, դ5Գ                                                4)  ա4Ե, բ3Բ, գ4Ե, դ4Ե

16. Տարրի  RO2  բանաձևով  օքսիդում  թթվածնի  զանգվածային  բաժինը           72,73    %  է:

ա)  Որքա՞ն  է  այդ  տարրի  կարգաթիվը:

6

բ)   Որքա՞ն  է   RO2  օքսիդի  մեկ  մոլի  հետ  փոխազդած  կալիումի  հիդրօքսիդի 28 %

զանգվածային  բաժնով  լուծույթի  առավելագույն  զանգվածը:

40